-10% DE DESCOMPTE A LA PRIMERA COMPRA AMB EL CODI FARMACIA10

Termes i condicions d'ús

Última actualització: 03/03/2023

La pàgina web www.farmacia1896.es (en endavant, la “Web”) pertany a CARLES ALEMÁN GUTIÉRREZ (en endavant, la “Oficina de Farmàcia”) llicenciat en Farmàcia, atorgat a Espanya, Col·legiat núm. 21750 del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona, amb domicili en Carrer València núm. 278 – Local 2, 08007 – Barcelona i autorització oficial d’oficina de farmàcia número F-08005810.

L’usuari, en utilitzar la Web, accepta els presents termes i condicions d’ús (d’ara endavant, els “Termes i Condicions d’Ús”) i es compromet a utilitzar la Web, així com els serveis i els continguts allotjats, de conformitat amb els presenti Termes i Condicions d’Ús i sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

1. Identificació de les Parts

Els Termes i Condicions d’Ús estan subscrits, d’una part, per la Oficina de Farmàcia i, d’una altra, per l’usuari final interessat en els serveis oferts a través de la Web (d’ara endavant, el “Usuari”) les dades de caràcter del qual personal són els que aquest ha facilitat a la Web i/o la derivada de la relació prèvia amb l’Oficina de Farmàcia.

L’accés i/o ús d’aquesta Web atribueix a la persona la condició d’Usuari, qui accepta, des d’aquest accés i/o ús, els Termes i Condicions d’Ús aquí reflectits. Les citades Termes i Condicions d’Ús seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

2. Objecte i àmbit d’aplicació

Els presents Termes i Condicions d’Ús regulen l’accés, navegació i utilització de la Web per part de l’Usuari.

En accedir i/o usar la Web, l’Usuari accepta els termes de Condicions d’Ús de l’Oficina de Farmàcia i ho executa sota el seu propi risc. L’Usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades de la Web de conformitat amb aquests Termes i Condicions d’Ús, amb la resta de les polítiques accessibles a través de la Web, amb la normativa d’aplicació, amb els bons costums generalment acceptades i amb l’ordre públic.

3. Disponibilitat de la Web

La Web està disponible per a tots els Usuaris que comptin amb accés a Internet.

L’Oficina de Farmàcia fa tot el possible perquè la Web estigui disponible en tot moment. No obstant això, l’accés a la Web es realitza a través de connexió a Internet, de manera que la qualitat i disponibilitat de la mateixa pot veure’s alterada per factors aliens al control responsable de l’Oficina de Farmàcia.

L’Oficina de Farmàcia no es fa responsable de la no disponibilitat de la Web, de la impossibilitat i/o dificultats de descàrrega o accés al contingut, ni de cap altra fallada en el sistema de comunicació que pogués provocar la seva no disponibilitat.

4. Accés i Ús de la Web

4.1. Accés a la Web

L’accés i l’ús de la Web és gratuït, excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per cada Usuari.

L’accés a la Web, així com, l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

4.2. Ús de la Web

L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús de la Web.

L’Oficina de Farmàcia no respondrà de cap conseqüència, mal o perjudici que pogués derivar-se d’aquest accés, ús o de l’incompliment dels presents Termes i Condicions d’Ús, ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic i/o sistema operativa mòbil de l’Usuari (hardware i software o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest com a conseqüència de: (i) la presència d’un virus al dispositiu de l’Usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i/o productes oferts per la Oficina de Farmàcia a través de la Web; (ii) un mal funcionament del navegador; i (iii) l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

5. Regles d’Ús de la Web per a Usuaris

L’Oficina de Farmàcia es reserva el dret a bloquejar l’accés a l’Usuari, podent procedir a la resolució del contracte actual. Especialment, podrà realitzar-se el bloqueig com a Usuari en cas de detectar l’incompliment de qualsevol de les obligacions contractuals contretes en aquest acte, així com en cas d’observar un ús de la Web contrari als presents Termes i Condicions d’Ús, la Política de Privadesa, Política de Cookies i/o els usos de bona fe acceptats en el sector. En qualsevol cas, l’Oficina de Farmàcia no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través del bloc.

En aquest sentit, l’usuari es compromet a:

 • Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades als formularis facilitats per l’Oficina de Farmàcia per a l’accés a certs continguts o serveis oferts a través del web i a mantenir-los actualitzats. L’Oficina de Farmàcia es reserva la facultat, sense perjudici d’altres mesures legals a la vostra disposició, de retirar, denegar o suspendre l’accés a la Web, en cas que les dades proporcionades siguin o puguin ser falses, inexactes o enganyoses. En qualsevol cas, l’Usuari serà plenament responsable de les dades o els continguts que transmeti o comuniqui a l’Oficina de Farmàcia. En aquest sentit, l’Usuari assumeix la responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d’un ús indegut dels mateixos.
 • No utilitzar la web o qualsevol dels elements que la integrin, per desenvolupar operacions de temps compartit, constituir-se en proveïdor de serveis d’aplicacions programari en la mesura que estiguin orientats a fer possible l’accés de tercers a la plataforma o a qualsevol dels seus components, a través d’operacions de lloguer, serveis administratius o altres de consideració anàloga, compartint-los o posant-los a disposició de tercers.
 • No fer servir la Web per recollir dades de caràcter personal d’altres Usuaris.
 • No utilitzar la web com a sistema de gestió i intercanvi dinformació i/o documentació il·legal, contrària a la moral o l’ordre públic, contrària als drets d’autor i/o de propietat industrial.
 • No realitzar actes d’enginyeria inversa, presa de requisits i altres activitats encaminades a desenvolupar una plataforma en línia idèntica o semblant a la posada a disposició per part de l’Oficina de Farmàcia podent ser considerada aquesta activitat com un acte de competència deslleial i vulneració dels drets de propietat intel·lectual i industrial que la Oficina de Farmàcia ostenta sobre la Web.
 • No sotmetre la Web a càrregues de treball que vagin clarament orientades a la desestabilització de la mateixa, trobant-se entre elles atacs de denegació de serveis (DDoS) o situacions semblants. En cas de detectar-se aquest tipus de situacions, el nivell de servei anteriorment indicat no és aplicable, i es considera una situació d’emergència.
 • No retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que l’Oficina de Farmàcia com a legítim titular dels drets, incorpora a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial (per exemple, copyright, ©, ® i TM), ja fos a la pròpia plataforma com al material associat.
 • No provocar danys als sistemes físics i lògics de l’Oficina de Farmàcia, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
 • Posar en coneixement de l’ Oficina de Farmàcia qualsevol fet o situació que hagués passat que pogués posar en risc la seguretat a l’accés per part dels usuaris autoritzats.
 • No impedir el desenvolupament normal d’un esdeveniment, concurs, promoció o qualsevol altra activitat disponible a través del web, ja sigui alterant o tractant d’alterar, il·legalment o de qualsevol altra forma, l’accés, la participació o el funcionament d’aquells, o falsejant el resultat dels mateixos i/o utilitzant mètodes de participació fraudulents, mitjançant qualsevol procediment, i/oa través de qualsevol pràctica que atempti o vulneri de cap manera els presents Termes i Condicions d’Ús.
 • Abstenir-se d’utilitzar els continguts de la Web amb fins o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establerts, lesius dels drets i interessos de la Oficina de Farmàcia, dels altres usuaris, de tercers o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar aquesta Web o impedir la normal utilització o gaudi de la mateixa per part dels usuaris.
 • Abstenir-se a forçar errors o bretxes de seguretat a la web.

6. Enllaços a altres llocs web

Aquests Termes i Condicions d’Ús no s’apliquen als enllaços i/o pàgines web de tercers a què es pugui accedir a través del Web. Tampoc no són aplicables la Política de Privadesa i la Política de Cookies presents a la Web.

En cas d’accedir a altres xarxes o recursos informàtics, l’Usuari accepta sotmetre’s al que disposen les polítiques de privadesa corresponents. En conseqüència, la Oficina de Farmàcia no es responsabilitza ni del contingut ni de les mesures de seguretat adoptades pels mateixos.

Així mateix, tampoc es garanteix l’absència de virus o altres elements dels continguts enllaçats des del web que puguin produir alteracions al sistema informàtic (hardware i software) als documents o fitxers de l’Usuari, excloent-ne la Oficina de Farmàcia de qualsevol responsabilitat derivada dels danys de qualsevol índole ocasionats per tot això.

En tot cas, l’Oficina de Farmàcia procedirà a la retirada immediata de qualsevol enllaç quan els continguts cap a què redirigeix puguin contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

7. Exclusió de garanties i responsabilitat

L’Oficina de Farmàcia no garanteix la disponibilitat permanent dels serveis oferts a la Web, si bé durà a terme els seus millors esforços per garantir-ne la regularitat i el bon funcionament. A aquest efecte, l’Oficina de Farmàcia declara que ha adoptat i adoptarà totes les mesures necessàries i raonables, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir un funcionament correcte del web.

No obstant això, l’Oficina de Farmàcia no assumeix cap responsabilitat pels perjudicis que es poguessin derivar de desconnexions, interferències o interrupcions que es poguessin produir en l’accés o en la navegació per la Web, ni sobre els danys i perjudicis que es poguessin derivar per a l’Usuari o per a tercers de la existència i propagació de virus informàtics o altres elements lesius.

L’ Oficina de Farmàcia tampoc no assumeix cap responsabilitat respecte dels errors o omissions que hi pugui haver en el contingut del Web, ni sobre les actuacions que l’Usuari pogués realitzar sobre la base d’aquest contingut.

8. Modificació dels Termes i Condicions d’Ús

L’Oficina de Farmàcia es reserva el dret d’efectuar, sense avís previ, les modificacions que consideri oportunes en aquests Termes i Condicions d’Ús, sent responsabilitat de l’Usuari llegir-los amb atenció, cada vegada que vulgui utilitzar la Web amb la finalitat de comprovar o assegurar-se de l’existència de modificacions o canvis a aquestes, prenent com a referència la data de la darrera actualització. La Oficina de Farmàcia pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats a la Web.

9. Propietat intel·lectual i industrial

L’Usuari reconeix i accepta que, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la Web, inclosos els continguts i/o qualssevol altres elements inserits per la Oficina de Farmàcia a la Web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials que conformen la Web o “look and feel”, marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font), pertanyen en exclusiva a la Oficina de Farmàcia i/oa tercers que li han cedit els drets de forma legítima. A aquests efectes, s’entendrà com a Web totes aquelles creacions incorporades i expressades per la Oficina de Farmàcia per qualsevol mitjà i/o suport tangible o intangible, conegut o per conèixer, que sigui objecte de protecció per les disposicions normatives vigents en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

Queda autoritzada la mera visualització, impressió, descàrrega o emmagatzematge temporal, ja sigui totalment o parcialment, dels continguts i/o dels elements inserits per la Oficina de Farmàcia a la Web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu per l’Usuari, sempre que, en tot cas, se n’indiqui l’origen i/o l’autor i que, si escau, aparegui el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret, estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per la Oficina de Farmàcia o el tercer titular dels drets afectats.

Queda terminantment prohibida la utilització d’aquests elements, la seva total o parcial reproducció, comunicació i/o distribució amb fins comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol altre acte d’explotació de la Web i els drets de la qual imatge, té el dret d’explotació la Oficina de Farmàcia. Per a qualsevol altre ús diferent dels expressament permesos, caldrà obtenir el consentiment previ per escrit del titular dels drets de què es tracti.

Aquests Termes i Condicions d’Ús no confereixen a l’Usuari cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de la Web, i/o dels continguts diferents dels aquí previstos expressament. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret, estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per la Oficina de Farmàcia o el tercer titular dels drets afectats.

Sense perjudici de tot això, si l’Usuari estima que algun contingut del Web pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem així ho posin en el nostre coneixement el més aviat possible, remetent un correu electrònic a aleman.gutierrez@cofb.net .

10. Protecció de Dades

La Oficina de Farmàcia compleix amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades (d’ara endavant, “RGPD”), la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (d’ara endavant, “LOPDGDD”) i la resta de normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’Usuari.

Per això, cada vegada que s’accedeixi al Web, l’Usuari haurà d’acceptar els Termes i Condicions d’Ús i la Política de Privadesa per poder utilitzar el Web, que us informa sobre qui és el responsable del tractament, la finalitat del tractament, tipologia de dades, els períodes de conservació, comunicacions de dades a tercers, la possibilitat dexercir els seus drets daccés, rectificació, supressió, oposició i revocació del consentiment, entre altres.

Per a més informació sobre el tractament de les vostres dades personals, podeu consultar la nostra Política de Privadesa .

11. Comunicacions

Des de l’ Oficina de Farmàcia, ens posarem en contacte amb l’Usuari per correu electrònic o us facilitarem informació penjant avisos a la Web. A efectes contractuals, l’Usuari consenteix l’ús d’aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que qualsevol contracte, notificació, informació i altres comunicacions que us enviem de forma electrònica compleixen els requisits legals.

Les comunicacions que l’Usuari ens enviï s’hauran de fer preferiblement a través de correu electrònic a l’adreça aleman.gutierrez@cofb.net. També podeu enviar una comunicació per escrit a l’atenció de l’Oficina de Farmàcia a la direcció a la direcció Carrer València núm. 278 – Local 2, 08007 – Barcelona, REF: “Web Farmàcia 1896”.

12. Llei aplicable i jurisdicció competent

La normativa vigent determinarà les lleis que hagin de regir i la jurisdicció que hagi de conèixer de les relacions entre lOficina de Farmàcia i lUsuari.

No obstant això, en aquells casos en què aquesta normativa vigent prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre’s a un fur determinat, la Oficina de Farmàcia i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre, se sotmetran a la legislació espanyola i als Jutjats i Tribunals que corresponguin al domicili de l’Oficina de Farmàcia.