-10% DE DESCOMPTE A LA PRIMERA COMPRA AMB EL CODI FARMACIA10

Política de privacitat

Última actualització: 03/03/2023

CARLES ALEMÁN GUTIÉRREZ (en endavant, la “Oficina de Farmàcia”) llicenciat en Farmàcia, atorgat a Espanya, Col·legiat núm. 21750 del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona, amb domicili en Carrer València núm. 278 – Local 2, 08007 – Barcelona i autorització oficial d’oficina de farmàcia número F-08005810, manifesta que és propietari de la pàgina web www.farmacia1896.es (en endavant, la “Web”) d’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d’ara endavant, la “LSSICE”).

L’emplenament de totes les dades sol·licitades a través de la Web és necessària per a aconseguir una òptima prestació dels serveis posats a la disposició de l’Usuari. De no facilitar-se totes les dades requerides per l’Oficina de Farmàcia no es garanteix que la informació i serveis facilitats puguin prestar-se, es prestin correctament o s’ajustin a les necessitats de l’Usuari.

El terme Usuari/s s’empra aquí per a referir-se a totes les persones majors d’edat que accedeixin a la Web.

INFORMACIÓ BÀSICA RELATIVA AL TRACTAMENT DE DADES

Responsable del Tractament

CARLES ALEMÁN GUTIÉRREZ

Finalitat del tractament

Registre i accés com Usuari de la Web

Botiga online

Resolució de consultes

Assessorament a través de WhatsApp

Enviament de butlletins

Ús de cookies

Legitimació del tractament

El tractament de les seves dades pot estar basat en l’interès legítim, l’execució d’un contracte i/o el seu consentiment.

Destinataris

No se cediran dades a tercers, excepte als nostres col·laboradors necessaris.

Drets

Accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades, a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, a revocar el consentiment prestat, així com presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si ho estima oportú.

Informació adicional

Pot consultar informació detallada sobre la protecció de les seves dades, a continuació.

INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES

1. Identitat i dades de contacte del Responsable del Tractament

En els termes de la normativa de protecció de dades aplicable i, especialment, del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant, el “RGPD”), i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de garantia dels drets digitals (d’ara endavant, la “ LOPDGDD”), el Responsable del Tractament és:

Responsable del Tractament

CARLES ALEMÁN GUTIÉRREZ, Col·legiat núm. 21750 del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona, amb autorització oficial d’oficina de farmàcia número F-08005810.

Domicili

Carrer Valencia nº 278 – Local 2, 08007 – Barcelona

Telèfon

+34 934 87 33 01

Correu electrònic de contacte

aleman.gutierrez@cofb.net

2. Compliment de la normativa aplicable

La Oficina de Farmàcia ha adequat la Web al RGPD i a la LOPDGDD. Per a això ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades de caràcter personal.

La transmissió de dades per part de l’usuari dels serveis de l’Oficina de Farmàcia (d’ara endavant, el “ Usuari”) a través de la Web, es realitza de manera voluntària i sent aquest informat de manera prèvia al tractament de l’ús i de les finalitats d’aquest.

3. Principis que apliquem a la seva informació personal

Les dades subministrades a la Oficina de Farmàcia per diferents mitjans, formularis de contacte en línia o off-line o qualsevol altre procediment utilitzat per a la recollida de les seves dades, es realitzaran d’acord amb la normativa de protecció de dades vigent, i amb l’única finalitat de prestar el servei que se li hagi informat.

En el tractament de les seves dades de caràcter personal apliquem els següents principis que s’ajusten a les exigències del RGPD:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre comptarem amb una base legal per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics que l’informarem prèviament amb absoluta transparència. L’Oficina de Farmàcia l’informa que únicament es recapta aquella informació necessària per a aconseguir la finalitat del tractament i, únicament es tractessin les dades que hagi prestat per a la/s finalitat/és per a la/s com/és se’l va informar.
 • Principi de minimització de dades: Només li sol·licitarem les dades estrictament necessàries en relació amb els fins informats.
 • Principi de limitació del termini de conservació: Les dades de caràcter personal es conservaran durant el temps estrictament necessari fins que acabi la finalitat per a la qual van ser recollits, i sempre que es mantingui la causa que va legitimar el tractament d’aquestes dades personals. Finalitzada la causa que va legitimar el tractament, les dades personals seran conservats degudament bloquejats durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar-se de la relació mantinguda entre les parts i/o els terminis de conservació prevists legalment.
 • Principi d’integritat: Les seves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi la confidencialitat. Ha de saber que prenem totes les precaucions necessàries per a evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades per part de tercers.
 • Principi de confidencialitat: L’Oficina de Farmàcia en la seva condició de Responsable del Tractament, garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal de l’Usuari als quals tingui accés. El Responsable del Tractament, com qualsevol altra persona que intervingui en qualsevol fase del tractament, està sotmès al més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.
 • Principi d’exactitud de les dades: Tota la informació que l’Usuari facilita a l’Oficina de Farmàcia ha de ser veraç, i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l’Oficina de Farmàcia o a tercers.

L’Oficina de Farmàcia es reserva el dret a excloure dels serveis a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’altres accions legals que procedeixin.

4. Tractament de dades personals

4.1. Recollida i tractament de dades personals

En facilitar-nos les seves dades a través de la Web, formularis en línia o per qualsevol altre mitjà, l’Usuari garanteix que aquests són veritables, exactes, complets i actualitzats, responsabilitzant-se de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se a conseqüència de l’incompliment de tal obligació.

En cas que faciliti a l’Oficina de Farmàcia dades de tercers, l’Usuari ha de comptar amb el consentiment d’aquests i comprometre’s a traslladar-los la informació continguda en aquesta Política, eximint a l’Oficina de Farmàcia de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, l’Oficina de Farmàcia podrà dur a terme les verificacions per a constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, conforme a la normativa de protecció de dades.

4.2. Finalitats del tractament

Les finalitats dels tractaments que realitza l’Oficina de Farmàcia de les dades personals de l’Usuari són:

Tractament de dades

Finalitat del tractament

Base jurídica del tractament

Període de Conservació

Registre i accés com Usuari de la Web

Gestionar el registre de l’usuari per a fer ús de la botiga en línia i donar accés al seu perfil.

Consentiment de la persona interessada i, en el seu cas, execució del contracte.

Revocació del consentiment o 6 anys després de finalitzar la relació contractual.

Botiga online

Gestionar la venda, enviament, devolucions i consultes relatives a la compra de productes a través de la botiga en línia.

Execució del contracte.

6 anys després de la prestació del servei.

Resolució de consultes

Donar resposta a les peticions de contacte i consultes plantejades a través del formulari de contacte de la web.

Consentiment de la persona interessada.

12 mesos després de la consulta realitzada.

Assessorament a través de WhatsApp

Atendre les consultes i oferir assessorament als Usuaris mitjançant WhatsApp.

Consentiment de la persona interessada.

12 mesos després de la consulta realitzada.

Enviament de butlletins

Enviament de comunicacions comercials i/o promocionals en format electrònic, de productes, serveis, notícies, publicitat i una altra informació relacionada amb l’activitat de l’Oficina de Farmàcia.

Consentiment de la persona interessada.

Fins a la revocació del consentiment.

Ús de cookies

Analitzar la navegació de l’usuari i garantir el correcte funcionament de la Web.

Consentiment de la persona interessada i/o interès legítim.

En funció de la durada de la cookie. Veure Política de Cookies.

4.3. Categoria de dades i d’interessats

Ateses les finalitats esmentades, l’Oficina de Farmàcia recull i tracta les següents categories de dades dels Usuaris:

 1. Dades identificatives: nom, cognoms, adreça de correu electrònic, domicili i codi postal i número de telèfon.
 1. També, a través de les cookies recollim determinada informació vinculada a la teva navegació. El seu tractament i finalitats està explicat en nostra Política de Cookies.

En relació amb les consultes o sol·licituds realitzades mitjançant els formularis disponibles, es permet a l’Usuari explicar breument el motiu de la consulta o el contacte. Tingui en compte que l’Oficina de Farmàcia no respondrà cap consulta personal, excepte les estrictament establertes per la legislació vigent. En cap circumstància l’Usuari comunicarà dades de categories especials (per exemple: dades de salut, religió, etc.) a través dels formularis habilitats en la Web. En cas de fer-ho, l’Usuari eximeix de tota responsabilitat a l’Oficina de Farmàcia. En el cas que es remetin consultes o continguts inadequats, l’Oficina de Farmàcia procedirà a la seva eliminació.

4.4. Decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils

No es preveu l’adopció de decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.

5. Tractament de les dades per tercers i cessió

Depenent dels fins per als quals es recullen dades personals, les seves dades personals podran ser tractats per:

 • Personal autoritzat de l’Oficina de Farmàcia o els seus representants actuant en el seu nom, subjectes a la normativa de protecció de dades vigent que resulti d’aplicació.
 • Administracions, Autoritats i Organismes Públics, inclosos Jutjats i Tribunals, quan així ho exigeixi la normativa aplicable.
 • Tercers proveïdors de serveis externs que l’Oficina de Farmàcia contracti i que tinguin la condició d’encarregat del tractament [proveïdors de serveis IT que processen informació, manteniment de suport a bases de dades, mailing, programari i aplicacions]. Tot això només després de dur a terme les mesures necessàries per a assegurar que podem compartir aquesta informació i després d’haver subscrit un contracte de tractament de dades amb els nostres encarregats del tractament, en compliment de la normativa de protecció de dades.

Per a l’assessorament mitjançant WhatsApp, WhatsApp Ireland Limited, com a responsable del tractament independent, tractarà les seves dades personals per a poder fer ús de l’aplicació. Pot consultar la seva política de privacitat en https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea.

Si existeix una venda, una fusió, consolidació, canvi en el control societari, transferència substancial d’actius, reorganització o liquidació de l’Oficina de Farmàcia llavors, a la nostra discreció, podem transferir, vendre o assignar la informació recaptada en la Web a una o més parts rellevants.

6. Mesures de seguretat

L’Oficina de Farmàcia adopta els nivells de seguretat requerits pel RGPD adequats a la naturalesa de les dades que són objecte de tractament a cada moment per la seva activitat. En aquest sentit, utilitza tècniques de xifratge que no permeten a un tercer rastrejar la identitat de l’Usuari que interactua amb els nostres serveis. Així mateix, també podrà dur a terme tècniques segures d’anonimització de les dades personals que tracta per a dur a terme la seva activitat. No obstant això, la seguretat tècnica en un mitjà com a Internet no és inexpugnable i poden existir actuacions doloses de tercers, si bé l’Oficina de Farmàcia posa al seu abast els mitjans per a evitar aquestes actuacions

7. Transferència internacional de dades

No cedim les dades personals de l’Usuari a tercers fos de la Unió Europea. En cas de realitzar-se transferències internacionals de dades, es prendran totes les mesures tècniques i organitzatives adequades per a garantir la seguretat de les dades.

8. Drets dels interessats i el seu exercici

De conformitat amb el RGPD i la LOPDGDD, els Usuaris poden exercir els següents drets:

 • Dret d’accés: L’Usuari podrà preguntar a l’Oficina de Farmàcia si està tractant les seves dades i, en cas afirmatiu, accedir a aquests.
 • Dret de rectificació: L’Usuari podrà sol·licitar la rectificació de les dades si aquests són inexactes o incomplets.
 • Dret a sol·licitar la supressió de les seves dades, quan sigui possible. En qualsevol cas, en el moment en què l’Usuari exerceixi aquest dret, totes les dades personals vinculats al seu compte, així com la informació i continguts que s’integrin en el seu perfil es donaran de baixa i romandran bloquejats fins que finalitzi el termini legal previst. Així mateix, en cas que l’Usuari exerceixi el dret de supressió sobre les dades necessàries perquè l’Oficina de Farmàcia pugui prestar els serveis de la Web, l’Oficina de Farmàcia es veurà obligat a donar per finalitzada la seva relació amb l’Usuari, procedint a donar-li de baixa, sense dret a cap reclamació per part d’aquesta.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament : En aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament: L’Oficina de Farmàcia deixarà de tractar les dades personals, amb l’excepció que hagin de continuar tractant-se per motius d’interès legítim imperiós o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les dades: En cas que l’Usuari vulgui que les seves dades siguin tractades per un altre responsable del tractament, l’Oficina de Farmàcia li facilitarà el traspàs de les seves dades al nou responsable en cas que tots dos disposin dels mitjans tècnics necessaris per a això.
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals.
 • Dret a revocar el consentiment: Si l’Usuari hagués atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, podrà retirar el mateix quan ho desitgi, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades: Si considera que s’ha comès una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades respecte al tractament de les seves dades personals (https://www.aepd.es/es)

Per a exercir els seus drets, pot utilitzar els models i formularis disponibles en la pàgina oficial de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos), i dirigir-se per escrit al domicili de l’Oficina de Farmàcia o a l’adreça de correu electrònic aleman.gutierrez@cofb.net, REF: “Protecció de Dades”.

9. Consentiment de l’Usuari

L’Usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present Política de Privacitat, quan la base jurídica del tractament sigui el seu consentiment. Pot retirar el consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament previ a la seva retirada.

L’Usuari s’obliga a mantenir indemne a l’Oficina de Farmàcia davant qualsevol possible reclamació, multa o sanció que pugui venir obligada a suportar a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari del deure descrit en aquest paràgraf.

10. Canvis en la política de privacitat

Només utilitzarem dades de caràcter personal segons el que s’estableix en la Política de Privacitat que estigui en vigor en el moment en què es recaptin aquestes dades.

La Oficina de Farmàcia es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquesta Política de Privacitat amb efecte des de la data de publicació de tals modificacions en la Web, per la qual cosa es recomana visitar-la cada vegada que s’accedeixi a aquesta. Si en algun moment decidim usar dades personals de manera diferent del que es va declarar en el moment de la seva obtenció, es comunicarà a l’Usuari per correu electrònic, sempre que disposem d’aquest. En aquest moment, se li donarà l’opció d’autoritzar altres usos o divulgacions de les dades personals que ens hagués facilitat abans de la modificació de la nostra Política de Privacitat.

En cas que qualsevol clàusula de la present Política de Privacitat fos anul·lada o considerada nul·la, la resta de les condicions no es veuran afectades, conservant plenament la seva validesa i vigència, en atenció a la normativa vigent d’aplicació a cada moment.

11. Legislació aplicable

La privacitat de tota la informació facilitada, tant per l’Usuari per mitjà dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l’accessible a través de la Web, està regulada per la normativa de protecció de dades vigent, especialment, pel RGPD i per la LOPDGDD.

12. Cookies

L’accés a la Web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi una certa informació que posteriorment pugui utilitzar. Aquesta informació permet identificar-li a vostè com un usuari concret i permet guardar les seves preferències personals, així com informació tècnica sobre l’ús i operativitat de la Web

Aquells Usuaris que no desitgin activar les cookies o vulguin ser informats abans que s’emmagatzemin en els seus dispositius, poden configurar el seu propi dispositiu a aquest efecte. Per a més informació, pot consultar nostra Política de Cookies.