-10% DE DESCOMPTE A LA PRIMERA COMPRA AMB EL CODI FARMACIA10

Condicions generals de contractació

 1. OBLIGACIONS PRÈVIES A L’INICI DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

 

Per mitjà del present document s’estableixen les condicions generals per les quals es regeix la venda de productes i serveis (en endavant, lesCondicions Generals de Contractació”) per part de CARLOS ALEMÁN GUTIÉRREZ (en endavant, l’ “Oficina de Farmàcia”) per mitjà de la pàgina web www.farmacia1896.es (en endavant, la “Web” o el “Lloc Web”).

La utilització de la Web, així com l’adquisició de productes i/o serveis a través d’aquesta, implica que vostè consent quedar vinculat per les presents Condicions Generals de Contractació, així com per la nostra Política de Privacitat, Política de Cookies i Termes i Condicions d’Ús (en endavant, en el seu conjunt, les “Condicions i Polítiques”) recollides totes elles a la Web. En cas de no estar d’acord amb totes les Condicions i Polítiques, vostè no haurà de contractar a través de la present.

Es deixa expressa constància que les Condicions i Polítiques han estat elaborades de conformitat amb la normativa d’aplicació, especialment, d’acord amb (i) la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, (ii) El Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades, (iii) la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, (iv) el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries i iv) la Llei 7/1998, del 13 d’abril, sobre condicions generals de contractació.

En qualsevol cas, les presents Condicions i Polítiques podran ser modificades en qualsevol moment, sent responsabilitat del comprador revisar-les periòdicament, així com cada vegada que es procedeixi a la contractació de productes i/o serveis. Les Condicions i Polítiques vigents en el moment d’ús de la Web o de celebració del contracte de compravenda dels productes i/o serveis (el “Contracte”) seran les que resultaran d’aplicació al mateix.

Així mateix, es disposa expressament que les Condicions Generals de Contractació passaran a formar part del Contracte, informant-se al Client expressament sobre la seva existència i facilitant-li, a aquest efecte, un exemplar d’aquestes mitjançant un enllaç.

 

 1. IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS CONTRACTANTS

 

Les presents Condicions Generals de Contractació dels productes i serveis oferts en la Web són subscrites per:

 • D’una part, per l’Oficina de Farmàcia, empresari individual Sr. Carles Alemán Gutiérrez amb DNI 43393089-R, número de col·legiat 21750 del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona, autorització oficial d’oficina de farmàcia número F-08005810 i domicili al Carrer València núm. 278 – Local 2, 08007 – Barcelona.
 • I, d’una altra, pel client dels productes i/o serveis oferts per l’Oficina de Farmàcia (en endavant, el “Client” o el “Comprador“) les dades de caràcter personal del qual són les que aquest ha facilitat a la Web i, especialment, a través del procés de compra que l’Oficina de Farmàcia ha posat a la seva disposició per a poder efectuar la compra dels productes i/o serveis.

 1. OBJECTE I NATURALESA DEL CONTRACTE

 

La finalitat de la Web és oferir i vendre al Client una àmplia varietat de productes de parafarmàcia i sanitaris (en endavant, els “Productes”).

La comercialització dels Productes a través de la Web està destinada exclusivament a consumidors finals, de conformitat amb les disposicions del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries (en endavant, la “TRLGDCU”).

En aquest sentit, queda totalment prohibida la revenda dels Productes adquirits a través de la Web i es deixa expressa constància que l’adquisició dels Productes pel Client està destinada al propi consum.

De conformitat amb el que disposa la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, es fa constar que l’Oficina de Farmàcia no durà a terme, a través de la Web, la promoció i/o comercialització de medicaments i/o productes que requereixin de prescripció mèdica, sent aquests, exclusivament, dispensats per les oficines de farmàcia legalment constituïdes.

En cumpliment del Reial decret 870/2013, de 8 de novembre, pel qual es regula la venda a distància al públic, a través de llocs web, de medicaments d’ús humà no subjectes a prescripció mèdica, el Client pot adquirir a través de la Web medicaments d’ús humà no subjectes a prescripció mèdica. En tal cas, resultaran d’aplicació les condicions generals de contractació de medicaments disponiblesaquí.

 1. CONDICIÓ DE CLIENT

Per a adquirir la condició de Client es requereix ser major d’edat i tenir la capacitat necessària per contractar.

En qualsevol cas, el Client es compromet al següent:

 • Aportar únicament, i en totes les seves actuacions relacionades amb l’Oficina de Farmàcia, dades veraces, exactes i completes sobre la seva identitat i legitimitat.
 • Acceptar qualsevol responsabilitat que recaigui sobre si mateix respecte l’autenticitat, exactitud, vigència i veracitat de les dades. Referent a això, l’Oficina de Farmàcia no té l’obligació de verificar la identitat del Client.
 • Reconèixer ser major d’edat i ostentar la capacitat jurídica i d’obrar necessària als fins d’adquirir els Productes per intermediació del Lloc web

Quan el Client facilités qualsevol dada falsa, inexacta o incompleta, o si l’Oficina de Farmàcia tingués motius fundats per dubtar sobre la veracitat, exactitud i integritat d’aquestes, podrà denegar-se l’accés i/o ús present o futur de la Web o de qualsevol dels seus continguts, productes i/o serveis.

En qualsevol cas, l’Oficina de Farmàcia no serà responsable per cap conseqüència derivada de l’incompliment d’aquests compromisos.

 1. SISTEMA DE COMPRA

 

5.1. Els Productes

L’Oficina de Farmàcia informa que els Productes que s’ofereixen a la Web estan detallats en seccions diferenciades dins de la mateixa Web. L’Oficina de Farmàcia procura que les imatges dels Productes s’identifiquin clarament sense que pugui responsabilitzar-se de com les pugui interpretar el Comprador, havent-se de tenir en compte pel Client que la imatge dels Productes amb el nom dels mateixos consta clarament a la Web.

Per adquirir qualsevol Producte dels quals s’ofereixen, simplement hauran d’afegir-se els Productes a la cistella i seguir els passos indicats a la Web a aquest efecte de validar la comanda. La validació de la comanda suposarà que el Client coneix i accepta expressament les presents Condicions Generals de Contractació i la resta de Condicions i Polítiques de la Web.

En cas que el Client tingués alguna pregunta, suggeriment, queixa o qualsevol altra qüestió relativa als Productes podrà dirigir-se al servei d’atenció al client indicat en l’apartat onzè.

5.2. Preus dels Productes i Impostos aplicables

L’Oficina de Farmàcia indica al costat de la descripció de cadascun dels Productes el preu expressat en euros (€). Els preus corresponen al preu unitari de cadascun dels Productes incloent-se l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

De conformitat amb el que es disposa a l’article 68 de la Llei 37/1992, del 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, el lliurament dels articles s’entendrà localitzat en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l’article concret de què es tracti.

Els preus dels Productes inclosos al costat de la descripció de cadascun dels Productes són d’accés públic.

El preu dels Productes és el vigent en el moment de realitzar-se la compra i efectuar-se el pagament. Els preus i/o promocions aplicables a la compra de Productes realitzats a través del Lloc web són aplicables únicament als Productes oferts per la Web.

Sense perjudici de l’anterior, els preus exposats podran revisar-se i modificar-se en qualsevol moment per l’Oficina de Farmàcia i sense previ avís. En aquest sentit, l’acceptació de la compra determina l’acceptació dels preus en el moment de la compra de manera que, encara que canviï el preu en un moment posterior, no es podran reclamar diferències econòmiques.

Els preus del Lloc Web i de l’Oficina de Farmàcia són iguals, però podran realitzar-se promocions exclusives, de durada limitada i sota determinades condicions a través del Lloc Web, i en aquest cas, seran vàlides per les comandes en línia i no per a la farmàcia física, podent triar el Client un dels dos sistemes de compra.

5.3. Condicions de pagament i confirmació de la compra

Segons l’article 23 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, els contractes subscrits per via electrònica com el present, seran plenament efectius i estan prevists per l’ordenament jurídic, sempre que concorri el consentiment i altres exigències per a la seva validesa.

Les presents Condicions Contractació es troben a la disposició de tots els Clients de l’Oficina de Farmàcia.

L’accés al procés de contractació és completament gratuït, sense que existeixi cap cost associat addicional, a part dels propis relacionats amb el fet que el Client disposi de connexió a internet.

Tots i cadascun dels Productes oferts estan degudament descrits a la fitxa del Producte que sempre estarà a la disposició dels Clients, no entenent-se incloses aquelles qüestions que expressament no haguessin estat indicades en aquesta.

L’Oficina de Farmàcia garanteix la seguretat total de l’operativa de pagament amb el Client, en disposar dels estàndards tecnològics quant als protocols i serveis de seguretat de pagament.

Es considerarà que la compra està perfeccionada des que el Client pressioni el botó de “Confirmar/Pagar/Efectuar comanda” de la corresponent passarel·la de pagament, entenent-se que el seguiment de totes les fases del procediment de contractació electrònica i la inclusió de totes les dades sol·licitades suposen, juntament amb l’acceptació expressa final de les presents, una manifestació clara i directa de la voluntat del Client final d’acceptar les presents Condicions Generals de Contractació i la resta de Condicions i Polítiques de la Web.

El pagament podrà realitzar-se a través del Lloc web mitjançant el pagament amb targeta a través de Servired/RedSys i Bizum.

L’Oficina de Farmàcia tindrà per efectiva la compra una vegada hagi rebut la corresponent confirmació per part de la referida entitat bancària i és a partir d’aquest moment que començaran a córrer els terminis legals. Si el procés de compra dels Productes s’interrompés per qualsevol motiu o si l’import satisfet no suposa la quantitat corresponent (incloent despeses de gestió i comissions bancàries), l’Oficina de Farmàcia suspendrà el procés de compra dels Productes informant el Client.

L’Oficina de Farmàcia, com a prestador de serveis de la societat de la informació, emmagatzemarà el document electrònic en què es formalitza el present Contracte. Aquest document electrònic, serà accessible pel Client a través d’apartat “Comandes” podent-se descarregar una còpia del mateix en format PDF. L’idioma en què serà tramitat el procediment de contractació i en el qual es formalitza el present contracte serà, excepte indicació en contra, en castellà, podent-se triar una altra de les llengües establertes a la pàgina Web.

Dins de les vint-i-quatre (24) hores següents al fet que el Client hagi efectuat la seva compra, l’Oficina de Farmàcia remetrà, per correu electrònic o WhatsApp, la confirmació de celebració del Contracte, amb un resum de la comanda realitzada, la confirmació que el pagament ha estat correctament realitzat i la factura.

5.4. Àmbit territorial d’actuació

El territori en què l’Oficina de Farmàcia distribuirà les seves comandes comprèn el territori espanyol, excepte Ceuta, Melilla, Illes Canàries i Illes Balears (en endavant, el “Territori”).

Si un Client estigués interessat en rebre algun article fora del Territori haurà de contactar amb l’Oficina de Farmàcia a través de les vies de contacte que es detallen a l’apartat onzè.

5.5. Entrega dels Productes

 • Disponibilitat dels Productes:

Totes les comandes de Productes estan subjectes a disponibilitat. En aquest sentit, si es produeixen dificultats quant al subministrament dels Productes adquirits o si no queden articles en estoc, l’Oficina de Farmàcia es posarà en contacte amb el Client per a informar-lo del nou termini de lliurament, podent optar aquest últim per mantenir la comanda o la devolució del total import abonat (inclosos les despeses si n’hi hagués).

En cas que a una comanda s’incloguin diversos Productes i algun d’ells no estigui en estoc, l’Oficina de Farmàcia es posarà en contacte amb el Client per a acordar l’enviament de la comanda en un únic enviament o en enviaments per separat.

Els clients podran enviar un email a info@farmacia1896.com o trucar al telèfon 934 87 33 01 per a anul·lar o modificar les seves comandes sempre que la comanda no hagi estat recollida per l’empresa de transport pel seu lliurament, és a dir, mentre la comanda no hagi sortit de les instal·lacions de l’Oficina de Farmàcia.

 • Terminis i condicions de lliurament dels Productes:

Sense perjudici del que s’estableix en la clàusula anterior respecte la disponibilitat dels Productes, i tret que es produeixin circumstàncies extraordinàries de desproveïment i/o Força Major (segons es descriurà més endavant) que no poguessin preveure’s, l’Oficina de Farmàcia es compromet a posar a la disposició del Client la comanda en els termes següents, a elecció del Client:

 1. Lliurament ordinari a domicili: La comanda serà lliurada en la direcció que el Client hagi indicat en el termini màxim d’1 a 3 dies laborables des de la data en què es va rebre el pagament per l’adquisició dels Productes.

  Pel Territori, les despeses d’enviament tenen un cost fix de 6 euros. Per enviaments superiors a 60 euros aquest import està bonificat, resultant gratuïtes les despeses d’enviament.

  El preu de transport inclou dos intents de lliurament. Si una comanda és retornada per l’empresa de missatgeria a l’Oficina de Farmàcia a causa de causes que puguin ser imputables al Client (com la deixadesa en la recepció o una adreça incorrecta), no es procedirà a realitzar un nou lliurament fins al pagament de les despeses d’enviament corresponents.

 2. Recollida l’Oficina de Farmàcia: El Client podrà recollir la seva comanda sense cost addicional pel lliurament en l’adreça de l’Oficina de Farmàcia en un termini màxim de 8 dies laborables des de la data en què es va rebre el pagament per l’adquisició dels Productes.

  Si s’ha produït un trencament d’estoc, vacances o qualsevol circumstància per la qual la comanda hagués de demorar-se un termini màxim de posada a la disposició de la comanda, l’Oficina de Farmàcia es posarà en contacte amb el Client per a informar-lo d’aquest extrem.

  L’Oficina de Farmàcia no es fa responsable dels retards imputables a l’empresa de transport. Les dates i terminis d’enviament o lliurament de la comanda són aproximades i no seran vinculants per l’Oficina de Farmàcia. En aquest sentit, si tot i l’Oficina de Farmàcia haver fet el raonablement possible per complir una data o termini de lliurament o enviament contemplats al Contracte, aquests no es complissin, aquest incompliment no tindrà la consideració d’incompliment contractual de l’Oficina de Farmàcia que doni dret al Client a resoldre el contracte o a reclamar la indemnització de danys i perjudicis, i l’Oficina de Farmàcia tindrà dret a una ampliació raonable del termini o data de lliurament o enviament.

  En les vendes a Espanya, la transmissió del risc es produirà: a) Amb el lliurament a l’empresa de transports si el Contracte inclou el transport de la comanda; b) En altres casos, quan el Client es faci càrrec de la comanda o mercaderia, o si no ho fes en el moment pactat, des que es posi a la seva disposició.

 

5.6. Cancel·lació de la compra de Productes

L’Oficina de Farmàcia es reserva el dret de retirar qualsevol Producte de la Web en qualsevol moment i de suprimir i/o modificar qualsevol material o contingut d’aquesta.

Així mateix, l’Oficina de Farmàcia es compromet a realitzar tot allò que calgués per la tramitació de les comandes sense que, a causa de circumstàncies excepcionals, hagi de rebutjar l’enviament de la comanda fins i tot posteriorment a l’enviament de la confirmació.

En qualsevol cas, l’Oficina de Farmàcia no serà responsable enfront del Client o enfront de qualsevol tercer pel fet de retirar qualsevol Producte de la Web, eliminar i/o modificar qualsevol material o contingut de la Web o per la cancel·lació de comandes, fins i tot havent-se enviat la confirmació de compra, havent de informar pròpiament el Client sempre.

 1. DRET DE DESISTIMENT

Sobre la base del que s’estableix al TRLGDCU, l’Oficina de Farmàcia informa el Client que podrà exercir el seu dret de desistiment dins del termini màxim de catorze (14) dies naturals des del moment de la recepció del/s Producte/s.

En tot cas, per a l’exercici del dret de desistiment haurà d’enviar un correu electrònic dins del termini indicat a: info@farmacia1896.com.

Quant al procés de desistiment, el Client haurà de complir les següents condicions addicionals:

 1. El Client queda obligat a remetre el/s Producte/s empaquetat/s, amb el corresponent precinte intacte i sense senyals d’haver estat manipulat o obert, directament a l’adreça que se li facilitarà una vegada enviada la sol·licitud del dret de desistiment, com a màxim en el termini de catorze (14) dies naturals a partir de la data en què comuniqui la seva decisió de desistiment.

 2. El Client també podrà realitzar la devolució del/s Producte/s presencialment en la direcció de l’Oficina de Farmàcia.

 3. Quan l’Oficina de Farmàcia rebi el/s Producte/s i es comprovi que compleix amb les condicions anteriorment indicades, se li reintegrarà l’import abonat pel Client en el procés de compra (incloses les despeses d’enviament si el Client hagués optat pel lliurament a domicili), utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel Client en la transacció inicial i en el termini màxim de catorze (14) dies des que s’hagi informat a l’Oficina de Farmàcia de la decisió de desistir.

 4. Les despeses directes de la devolució seran a càrrec del Client, excepte en els casos d’error en l’enviament, comanda danyada o producte en mal estat, en els quals les despeses de devolució seran assumides per l’Oficina de Farmàcia, sempre que la devolució s’hagi realitzat d’acord amb les instruccions de devolució indicades per l’Oficina de Farmàcia.

En cas que l’Oficina de Farmàcia detectés qualsevol classe de manipulació o desperfecte en el/s Producte/s retornat/s, aquesta es reserva la possibilitat de remetre de nou el Producte en qüestió al Client mitjançant enviament postal contra reemborsament, assumint aquest últim les corresponents despeses d’enviament.

Quant als Productes que requereixen de la seva obertura per poder conèixer el seu correcte funcionament, l’Oficina de Farmàcia requerirà que aquest Producte es trobi en perfecte estat, comptant amb tots els seus elements, accessoris i embalatges, sense que pugui donar-se curs a cap devolució que incompleixi aquests requisits.

D’acord amb el que s’estableix en l’article 103 c) i d) del TRLGDCU i altres lleis complementàries, no serà possible exercir el dret de desistiment en aquells casos en els quals siguin adquirits Productes confeccionats conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

 1. GARANTIES

 

Els Productes oferts des de la Web són originals de la marca, amb garantia del fabricant i sense cap defecte; comptant tots ells amb els terminis de garanties legalment establerts.

No obstant això, i donades les característiques pròpies dels Productes, el Client ha de tenir present que aquests disposen dels seus respectius terminis de caducitat, garantint-se en tot cas que, en el moment de la comercialització, els Productes compten amb un termini suficient i raonable pel seu consum.

En cas que un determinat Producte adquirit tingui alguna classe de desperfecte, el Client podrà posar-se en contacte immediatament amb l’Oficina de Farmàcia, per indicar-li el procediment de devolució del Producte. En el moment de la recepció d’aquest Producte per l’Oficina de Farmàcia, prèvia verificació dels possibles defectes d’aquest, es procedirà a la devolució de totes les quantitats econòmiques satisfetes.

La devolució dels Productes en cas de desperfecte, en cap cas suposarà un cost directe pel Client.

 

 1. INCIDÈNCIES

En cas que el Client rebés algun producte defectuós o no hagués rebut algun dels Productes adquirits, així com tingués alguna queixa o reclamació, el Client podrà dirigir-se a l’Oficina de Farmàcia de manera immediata a través dels mitjans indicats en l’apartat onzè.

L’Oficina de Farmàcia procedirà a resoldre la incidència com més aviat millor i al seu càrrec, sempre que la incidència fos imputable a aquesta.

 

 1. FORÇA MAJOR

 

A l’efecte de les presents Condicions Generals de Contractació, s’entendrà per Força Major, de manera enunciativa, (i) successos d’impossible previsió o que, en cas de preveure’s, fossin inevitables, (ii) danys produïts per tercers aliens a l’Oficina de Farmàcia que afectin la qualitat dels serveis prestats per aquesta última i que no li siguin imputables; (iii) vagues o conflictes laborals; (iv) epidèmies o pandèmies; entre altres.

 

 1. NUL·LITAT PARCIAL

Si alguna de les presents Condicions Generals de Contractació fos declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma de l’autoritat judicial o qualsevol altra autoritat competent, les restants condicions romandran en vigor, sense que quedin afectades per aquesta declaració de nul·litat.

 

 1. ATENCIÓ AL CLIENT

 

L’Oficina de Farmàcia, posa a disposició del Client un servei d’atenció al client, disponible 6 dies a la setmana, de dilluns a divendres, en horari de 08.30 hores a 20.30 hores i dissabtes de 9.00 hores a 20.30 hores, amb l’objectiu de respondre les queixes i qüestions plantejades en relació amb la compra dels medicaments oferts.

Les vies de contacte posades a disposició són:

 • Per telèfon: 934 87 33 01.
 • A través de correu electrònic: info@farmacia1896.com.
 • Postal: Carrer València nº 278 – Local 2, 08007 – Barcelona.


 1. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT


Les presents Condicions Generals de Contractació se sotmeten a la legislació espanyola i als Jutjats i Tribunals del domicili de l’Oficina de Farmàcia o del domicili del Client, a elecció d’aquest últim, de conformitat amb l’article 52 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil.

Pot presentar reclamacions dirigint-se a l’adreça electrònica o física assenyalada a l’apartat “Atenció al client”. Ens comprometem a buscar una solució amistosa al conflicte.

Addicionalment al procediment de reclamació i resolució d’incidències previst en les presents Condicions Generals de Contractació i, en cas que el Client consideri que els seus drets com a consumidor i usuari han estat vulnerats, podrà accedir al procediment previst a la plataforma de resolució alternativa de litigis en línia (ODR) referides als serveis de contractació a distància de conformitat amb el Re Reglament (UE) nº 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, del 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consuma través del següent enllaç: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.